Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเลย (คจพ.จ)

pll_content_description

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเลย (คจพ.จ) เพื่อแจ้งแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน และบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ในระยะต่อไป ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย

TOP