Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด

pll_content_description

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โดยมีนายดํารงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุม

TOP