Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเลย ร่วมประชุมหารือสำนักงานแรงงานจังหวัดเกี่ยวกับข้อเสนอของอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด

pll_content_description

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเลย นางสาว ศิวาพร อึ้งอารุณยะวี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ นางสาวสุนิสา สิงห์วี นักวิชาการแรงงาน ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับข้อเสนอของอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดเลย

TOP