Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

สรจ.เลย จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเลย และการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดเลย ครั้งที่ 7/2565

pll_content_description

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.
นายดํารงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเลย และการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดเลย ครั้งที่ 7/2565 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน นโยบายจังหวัด การบูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีหัวหน้า ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน

TOP