Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

สรจ.เลย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาทบทวน และปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของจังหวัดเลย

pll_content_description

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางสาวอัจฉราภรณ์ นาขยัน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของจังหวัดเลย เพื่อทบทวนและจัดทำข้อมูลส่วนที่ 3 ตัวชี้วัดที่สนับสนุนประเด็นการพัฒนา และส่วนที่ 4 แผนงาน/โครงการสำคัญ (โครงการหลัก) ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย

TOP