Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

สรจ.เลย ร่วมอบรมโครงการ“ ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัย และการสร้างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ จังหวัดเลย ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

pll_content_description

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดเลย มอบหมายให้นางสาวยุวเรศ เต็มบุญ นักวิชาการแรงงาน และ นางสาวเรณิกา ศรียาขำ เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานสถานการณ์แรงงาน ร่วมอบรมโครงการ “ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัย และการสร้างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จังหวัดเลย” ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมใบคำ 1 โรงแรมใบบุญแกรนด์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม

TOP