Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

สรจ.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่.…สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2/2566

pll_content_description

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่…สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 2/2566 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเลย ประกอบด้วย สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย สำนักงาน จัดหางานจังหวัดเลย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย ได้ดำเนินกิจกรรมสร้าง การรับรู้ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน และให้บริการด้านแรงงาน ได้แก่ การให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแรงงาน การส่งเสริมการมีงานทำ การพัฒนาฝีมือแรงงาน และการรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 ณ โรงเรียนบ้านโคก หมู่ 6 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

TOP