Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเลย ตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปี งบประมาณ พ . ศ . 2565

pll_content_description

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางสาวศิวาพร อึ้งอารุณยะวี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสาวภัทรานิษฐ์ กสิณบวรเดช นักวิชาการแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเลย สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย กอ.รมน.จังหวัดเลย ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตรวจบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ร่วมกับโครงการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดี แรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน และการให้คำแนะนำด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในสถานประกอบการ เขตพื้นที่อำเภอเชียงคาน และอำเภอปากชม จังหวัดเลย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ กิจการประเภทขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ 2 แห่ง กิจการประเภทโรงแรม และรีสอร์ท 1 แห่ง และกิจการประเภทการขนส่งสินค้า 1 แห่งประกอบด้วยลูกจ้างสัญชาติไทย จำนวน 55 คน ผลการตรวจ ทั้ง 4 แห่ง ไม่พบการใช้แรงงานเด็ก และ การปฏิบัติที่เข้าข่าย การใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

TOP