Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

แรงงานจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ฯลฯ ครั้งที่ 12/2564และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2564

pll_content_description

วันที่ 29 ธันวาคม 2564
เวลา 09.30 น. นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ฯลฯ ครั้งที่ 12/2564 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุม

และเวลา 14.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

TOP