Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน

แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

พันธกิจของกระทรวงแรงงาน

– พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้

– จัดเตรียมกำลังคนให้มีความพร้อม และพอเพียง ต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วนชีวิตที่ดี

– เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคง และมีคุณภาพ

– พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้าน แรงงานให้มีประสิทธิภาพ

56
TOP