Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11) ...

Mol-Thailand

ประชาสัมพันธ์ การทำงานและการจ้างแรงงานไทย ในประเทศกาตาร์ ...

Mol-Thailand

การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ...

TOP