Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดเลยไตรมาส 3 ปี 2565 (กรกฎาคม – กันยายน ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดเลยไตรมาส 2 ปี 2565 (เมษายน– มิถุนายน 2565) ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดเลยไตรมาส 1 ปี 2565 (มกราคม – มีนาคม ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดเลย ปี 2564 (มกราคม – ธันวาคม 2564 ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดเลยไตรมาส 4 ปี 2564 (ตุลาคม – ธันวาคม ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดเลยไตรมาส 3 ปี 2564 (กรกฎาคม – กันยายน) ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดเลยไตรมาส 2 ปี 2564 (เมษายน-มิถุนายน) 2564 ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดเลยไตรมาส 1 ปี 2564 (มกราคม – มีนาคม ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดเลย ปี 2563 (มกราคม – ธันวาคม 2563) ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดเลยไตรมาส 4 ปี 2563 (ตุลาคม – ธันวาคม ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดเลย ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (กรกฎาคม – ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดเลยไตรมาส 2 ปี 2563 (เมษายน – มิถุนายน ...

TOP