Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายอำพัน เอกทัตร

  นายอำพัน เอกทัตร

  แรงงานจังหวัดเลย
  • นางสาว ศิวาพร อึ้งอารุณยะวี

   นางสาว ศิวาพร อึ้งอารุณยะวี

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นายเกษม สุกทน

    นายเกษม สุกทน

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางสาวสุนิสา สิงห์วี

    นางสาวสุนิสา สิงห์วี

    นักวิชาการแรงงาน
   • นายสุรักษ์ สารีพิมพ์

    นายสุรักษ์ สารีพิมพ์

    พนักงานขับรถยนต์
  • นางสาวอัจฉราภรณ์ นาขยัน

   นางสาวอัจฉราภรณ์ นาขยัน

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวยุวเรศ เต็มบุญ

    นางสาวยุวเรศ เต็มบุญ

    นักวิชาการแรงงาน
   • นางสาวเรณิกา ศรียาขำ

    นางสาวเรณิกา ศรียาขำ

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้ยงต้น
119
TOP