Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่

  นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่

  แรงงานจังหวัดเลย
  • นางสาว ศิวาพร อึ้งอารุณยะวี

   นางสาว ศิวาพร อึ้งอารุณยะวี

   นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
   • นายเกษม สุกทน

    นายเกษม สุกทน

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
    • นางสาวภัทรานิษฐ์ กสิณบวรเดช

     นางสาวภัทรานิษฐ์ กสิณบวรเดช

     นักวิชาการแรงงาน
    • นายสิรวิชญ์ สารวงษ์

     นายสิรวิชญ์ สารวงษ์

     นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวนุสบา บุญเนา

     นางสาวนุสบา บุญเนา

     นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวศิรดา สังสีเมฆ

     นางสาวศิรดา สังสีเมฆ

     นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวอรสุดา ทองนะ

     นางสาวอรสุดา ทองนะ

     นักวิชาการแรงงาน
    • นายสุรักษ์ สารีพิมพ์

     นายสุรักษ์ สารีพิมพ์

     พนักงานขับรถยนต์
  • ว่าง

   ว่าง

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวยุวเรศ เต็มบุญ

    นางสาวยุวเรศ เต็มบุญ

    นักวิชาการแรงงาน
   • นางสาวสุนิสา สิงห์วี

    นางสาวสุนิสา สิงห์วี

    นักวิชาการแรงงาน
   • นางสาวเรณิกา ศรียาขำ

    นางสาวเรณิกา ศรียาขำ

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน
TOP