Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

สรจ.เลย จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเลย และการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดเลย ครั้งที่ 2 / 2566

pll_content_description

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเลย เป็นประธาน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเลย และการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน นโยบายจังหวัด การบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดเลย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทนและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

TOP