Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

สรจ.เลย ร่วมกิจกรรมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเลย ประจำปี 2565

pll_content_description

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางสาวศิวาพร อึ้งอารุณยะวี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ นางสาวสุนิสา สิงห์วี นักวิชาการแรงงาน และนางสาวกวิสรา รุ่งสันเทียะ นักวิชาการแรงงาน ร่วมกิจกรรมงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเลย ประจำปี 2565 ณ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (มิตรภูหลวง) อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

TOP