Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

สรจ.เลย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย, คณะกรรมการศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย และคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดเลย ครั้งที่ 25/2565

pll_content_description

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย, คณะกรรมการศูนย์บริหารราชการฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเลย และคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดเลย ครั้งที่ 25/2565 โดยมี นายดํารงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

TOP