Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

สรจ.เลย ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565

pll_content_description

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางสาวศิวาพร อึ้งอารุณยะวี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ การดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุม

TOP