Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

สรจ.เลย ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่.…สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 9/2565

pll_content_description

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ      ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่…สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 9/2565 โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  จังหวัดเลย ประกอบด้วย สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย สำนักงาน   จัดหางานจังหวัดเลย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย  ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน และให้บริการด้านแรงงาน ได้แก่ การให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแรงงาน การส่งเสริมการมีงานทำ  การพัฒนาฝีมือแรงงาน  และการรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40  ณ โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์   หมู่ 1 ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

TOP