Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

สรจ.เลย ออกตรวจสถานประกอบการตามแผนปฏิบัติการโครงการสนับสนุนภารกิจ การตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อป่งชี้เบื้องต้น เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคล ที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 3

pll_content_description

วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอำพัน เอกทัตร แรงงานจังหวัดเลย มอบหมายให้ นายเกษม สุกทน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางสาวสุนิสา สิงห์วี นักวิชาการแรงงาน พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้น เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดเลย ออกตรวจสถานประกูอบกิจการตามแผนปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3 ในพื้นที่ อ.เอราวัณ และ อ.เมืองเลย จำนวนทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่ หจก.ปราณีนิว (น้ำดื่มปราณี) ,หจก. สหการน้ำแข็งเลย, บริษัท พัฒนชัยยนต์ (ปั๊มปตท.นาอาน),บริษัท ไจแอนท์ ร็อค 1990 จำกัด และบริษัท ชาญยุทธ การศิลาเลย (1997) จำกัด จำนวนลูกจ้างทั้งสิ้น 343 คน เป็นสัญชาติไทย 336 คน สัญชาติลาว 7 คน ผลการตรวจ ไม่พบบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน พร้อมทั้งแนะนำการกิจของแต่ละหน่วยงาน และแนวทางในการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

TOP