Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

สรจ.เลย เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน : ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนบ้านซำทอง ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ(น้ำท่วม)

pll_content_description

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดเลย มอบหมายให้นางสาวสุนิสา สิงห์วี นักวิชาการแรงงาน และนางสาวอรสุดา ทองนะ นักวิชาการแรงงาน เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน : ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนบ้านซำทองที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ(น้ำท่วม) ณ บ้านซำทอง หมู่ 4 ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

TOP