Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเลย ร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 2 หัวข้อ “หลักธรรมของพระราชาสู่การครองตนของข้าแห่งแผ่นดิน”

pll_content_description

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดเลย มอบหมายให้นายเกษม สุกทน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 2 หัวข้อ “ หลักธรรมของพระราชาสู่การครองตนของ ข้าแห่งแผ่นดิน” โดยมีผู้แทนส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดเลย

TOP