Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

แรงงานจังหวัดเลย ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ฯลฯ การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเลย

pll_content_description

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดเลย ร่วมประชุม
◊ เวลา 09.30 น. การประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ฯลฯ ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
◊ เวลา 13.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและ ความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
◊ เวลา 14.30 น. มอบหมายให้นางสาวอัจฉราภรณ์ นาขยัน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนเมษายน 2565 ณ ห้องประชุมภูเรือ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

TOP