Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

แรงงานจังหวัดเลย ร่วมประชุม สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3/2565

pll_content_description

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดเลย และ นางสาวอัจฉราภรณ์ นาขยัน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3/2565 เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบความคืบหน้า การดำเนินการ การติดตามประเมินผล ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของหน่วยงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดเลย

TOP