Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดเลย เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

17 พฤศจิกายน 2564
TOP